ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het boeken van een fotoshoot of portfolioshoot gaat de klant automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.

1. Definities
1.1. Joline Wajer Fotografie, gevestigd te Hulshorst, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotografe.
1.3. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
1.3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotografe zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens fotografe waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door fotograaf in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
2.3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
2.4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

3. Algemeen
3.1. De fotografe houdt zich het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.
3.2. De fotografe houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Indien de klant de voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

4. Offertes
4.1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen. Een aanbod dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
4.2. Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
4.3. Fotografe kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.4. Al hetgeen buiten het aanbod wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

5. Tarieven en betalingen
5.1. De factuur van de fotoshoot wordt binnen 7 dagen na de factuurdatum betaald door de klant.
5.2. De klant ontvangt de beelden/foto’s nadat er een betaling heeft plaatsgevonden.
5.3. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5.4. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
5.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van fotografe onmiddellijk opeisbaar.

6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Fotografe voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Fotografe is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van fotografe.
6.2. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
6.3. Indien fotografe tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.

7. Wijziging en annulering
7.1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotografe de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotografe maakt een wijziging zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien nodig of noodzakelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen.
7.2. Annulering door de klant voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Fotografe heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een shoot: Bij annulering tot 7 kalenderdagen voor de geplande shoot kan de shoot eenmalig kosteloos worden verzet, waarbij de datum wordt voorgesteld door de fotografe; indien er geen nieuwe datum overeengekomen wordt, wordt 75% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

8. Overmacht
8.1. In geval van overmacht is fotografe gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar fotografe redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

9. Aansprakelijkheid schade
9.1. De fotografe is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de shoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe of diens vertegenwoordigers.
9.2. Fotografe is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot op locatie.
9.3. Fotografe kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
9.4. Fotografe gaat uiterst zorgvuldig om met de beelden/foto’s, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van de bestanden door situaties als een crash. Het is de verantwoordelijkheid van klant de beelden/foto’s na overdracht te bewaren en een back-up te maken van de digitaal aangeleverde bestanden.
9.5. Fotografe is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de beelden/foto’s.
9.6. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
9.7. Fotografe is zeer zorgvuldig met SD kaarten. Mocht een SD kaart van de fotografe ondanks deze maatregelen beschadigd raken voordat de foto’s zijn geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw worden gedaan. Fotografe is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd. .
9.8. Elke handeling in strijd met het in lid 9.1. tot en met 9.7 van dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.9. Bij inbreuk komt fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
9.10. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant de fotografe toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de fotoshoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt. Aan klant zal te allen tijde vooraf toestemming worden gevraagd.

10. Auteursrecht
10.1 De rechten op de door fotografe aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij fotografe. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
10.2. Klant komt een beperkt publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen.
10.3. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de klant toestemming te verkrijgen van fotografe.
10.4. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden.
10.5. Klant dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van fotografe te vermelden en fotografe te taggen.
10.6. Elke handeling in strijd met het in lid 10.1. tot en met 10.5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
10.7. Bij inbreuk komt fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
10.8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant de fotografe toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt. Aan klant zal te allen tijde toestemming worden gevraagd vooraf.

11. Bijzondere bepalingen
11.1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
11.2. Fotografe behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de shoot hierdoor niet worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

12. Levering
12.1. Fotografe spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
12.2. Fotografe maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. De klant verklaart bekend te zijn met de stijl van fotografe.
12.3. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
12.4. Foto’s worden in hoge resolutie en digitaal verzonden. Na ontvangst van de foto’s is klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
12.5. Fotografe biedt geen inzage in niet geleverde beelden of onbewerkt (RAW) fotomateriaal.
12.6. Fotografe levert geen niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal.

13. Cadeaubonnen en tegoedbonnen
13.1. Fotografe biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
13.2. Deze kunnen worden aangeschaft voor ieder gewenst bedrag.
13.3. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet ingewisseld worden voor geld. De waarde van de bon wordt in euro’s weergegeven op de cadeaubon.
13.4. Een cadeaubon blijft 2 jaar geldig.
13.5. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de factuur. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvang geen geld of te goed retour indien uw factuur een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

14. Klachten
14.1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan fotografe.
14.2. Klachten die ontstaan tijdens een shoot dienen direct kenbaar te worden gemaakt zodat de fotografe de kans heeft deze direct op te lossen.
14.3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

15. Geschilbeslechting
15.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
15.2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen worden beslecht door de rechter in het arrondissement waar fotografe is gevestigd.
15.3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fotografe en betrokken derden 12 maanden.
Volg mijn avonturen